Informeren

Hier vind je diverse boeken, artikelen en meer die je kunnen informeren over de aard van pedagogiek. Laat je informeren!

Moniek van den Heuvel en Mieke de Wit over verdiepende pedagogiek

Hester IJsseling

(online) lesgeven in Corona-tijd 3:                
Afstand en nabijheid in de digitale les. Een bijdrage van Hester Ijsseling, lector professionaliseren met hart en ziel. Wat betekent verbinding, de basis van de pedagogische relatie, in een tijd van onderwijs op afstand? [ga naar artikel]

Merel Kamp

(online) lesgeven in Corontijd 2:
In het artikel ‘In het virtuele klaslokaal ligt vervreemding op de loer’  schrijft docent Merel Kamp in  NRC over haar ervaring met  on line leren. [ga naar artikel]

Monique van den Heuvel

(online) lesgeven in Corona-tijd 1:
Monique van den Heuvel verwoordt haar ervaringen met afstandsonderwijs als de kracht van de pedagogische relatie door het ontbreken van het direct contact in de klas wegvalt. [ga naar artikel]

Luc Stevens, Leraar wie ben je

Na twee bijdragen over de identiteit van de leraar volgen teksten over de kennisbasis van het handelen van leraren, waarbij gesteld wordt dat de traditionele analytische kennis die lerarenopleidingen aanbieden, niet volstaat. Verder is er nog een bijdrage waarin het belang van kennis over existentiele en morele processen wordt benadrukt. Achteraan volgt een bibliografie. De bijdragen vragen een inspanning, maar leveren zeker zinvol materiaal voor reflectie en discussie over het lerarenberoep.

Max van Manen, Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen. 

Tactvol handelen als essentie van goed onderwijs ontstaat niet vanzelfsprekend door bestudering van theorie of ervaringen in de praktijk. Door een systematische reflectie op de dagelijkse ervaringen kunnen we nadenken over de pedagogische tact in ons handelen. Volgens Van Manen is dit vooral van groot belang omdat het gaat om normatieve activiteiten: Heb ik goed gehandeld? Hoe hebben de kinderen iets ervaren? Een tactvolle, reflectieve, leerkracht zou zich steeds moeten afvragen of zij hier op de juiste manier mee is omgegaan. Vervolgens kan in toekomstige pedagogische situaties met meer ‘tact’ worden gehandeld.

Geert Bors & Luc Stevens, Pedagogische tact.

Nivoz is een autonoom Nederlands onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut ten dienste van goed onderwijs. Met een uitgesproken mensbeeld en een daarop gebaseerde lange termijn visie op onderwijs, verzamelt en verspreidt het NIVOZ (wetenschappelijke) inzichten uit binnen en buitenland, draagt het bij aan de opinievorming en versterkt en legitimeert het (toekomstige) schoolleiders en leraren in hun pedagogisch/didactisch handelen, hun tact en leiderschap. Dit maakt het mogelijk een goed pedagogisch klimaat te creëren: de basis voor ontwikkeling en leren van kinderen – en daarmee de basis voor onze samenleving.

Gert Biesta, Tijd voor pedagogiek

Pedagogiek, als het bewustzijn dat de praktijk van opvoeding en onderwijs begeleidt, is de afgelopen decennia in de Nederlandse academische context in de marge terechtgekomen. Volgens sommigen is de pedagogiek ingehaald door ontwikkelingspsychologie en empirisch onderwijsonderzoek. Anderen concluderen daaruit dat de pedagogiek achterhaald is en niet langer een plaats kan claimen in het moderne wetenschapsbedrijf. Daarmee zijn pedagogische vragen en bekommernissen echter nog niet verdwenen uit de alledaagse opvoedings- en onderwijspraktijk. Lees meer..

Leraar met hart en ziel

Een goede leraar is in staat relaties te leggen tussen zichzelf, zijn vak en zijn leerlingen, zodat leerlingen hun eigen wereld op kunnen bouwen. Bij een goede leraar is dat niet de wereld van de methode, maar die van het hart: de plek waar intellect, emotie en spiritualiteit samenkomen. Palmer toont het werk van de leraar van binnenuit, om het creëren van leergemeenschappen te stimuleren. Leraar zijn betekent dat je leerlingen begeleidt op de innerlijke weg naar hun waarheid in deze wereld. Scholen kunnen hun opdracht niet vervullen zonder de begeleiders aan te moedigen om die innerlijke wereld te onderzoeken, aldus Palmer. Lees meer..

Wouter Pols, Een pedagogisch ethos als basis

De stelling die in het artikel verdedigd zal worden is de volgende: een competente leraar dient over een pedagogisch ethos te beschikken, daarnaast over een subjectieve onderwijstheorie en over grondige kennis van de schoolvakken. Met andere woorden: het leraarschap is niet alleen een kwestie van hoofd en hand, maar ook van het hart. Het gaat bij het leraarschap om denken en handelen, maar ook om de (morele) houding van waaruit gedacht en gehandeld wordt. Een pabocurriculum zal daarom zo ingericht moeten zijn dat aankomende leraren zich met hoofd, hart en hand tot bekwame leraren kunnen ontwikkelen. Lees meer..

Sofie Smeets, gewoon goed lesgeven

Sofie Smeets van de Hogeschool Rotterdam gaat in op de vraag van haar collega “Is dat nodig, aparte aandacht voor diversiteit?” Hoe zorg je er voor dat elke leerling de aandacht krijgt die hij of zij verdient, ongeacht de culturele verschillen? Lees meer..

Dé leraar bestaat niet

“De media en de publieke opinie denken over leraren in types. ‘Die is enthousiast, die is conservatief.’ Maar als je nauwkeuriger kijkt, is de school waar een leraar werkt, bepalender. Zet een leraar in een andere klas of school en je krijgt een andere leraar.” Expert Geert Kelchtermans (KU Leuven) over types leraren en de flinterdunne lijn tussen mens en professional. Lees meer..

De terugkeer van de pedagogiek in het beroepsonderwijs

“Het pedagogisch klimaat gaat over hoe je je als docent verhoudt tot de leerling,” legt Boekhoud uit. “Hoe je ervoor zorgt dat de leerling zich ontwikkelt tot een volwassene die de verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar daden. Het is belangrijk dat er in een school een cultuur is om over pedagogiek te praten en dat bereik je niet door alles op efficiency af te rekenen.” Lees meer..

Pedagogische verlegenheid

“Pedagogiek is eigenlijk helemaal verdwenen uit de lerarenopleiding.” Monique van den Heuvel is onlangs aan de slag gegaan als een van de eerste hoofddocenten pedagogiek-didactiek aan de Hogeschool Rotterdam. In haar nieuwe rol gaat zij opleiders in de lerarenopleiding begeleiden in hun pedagogische en didactische ontwikkeling van het docentschap. Lees meer..

Pedagogisch Pact

Monique van den Heuvel en Gijs Verbeek zijn initiatiefnemers van het Pedagogisch Pact. Een netwerk, opgericht in 2015, van collega-docenten van Hogeschool Rotterdam met passie voor het docentenvak, en in het bijzonder de pedagogiek. Het pact organiseert bijeenkomsten waarin de pedagogische dimensie van het onderwijs centraal staat. Want, “die dimensie van ons werk heeft naar ons idee te lang op de achterbank gezeten, en wij zijn voornemens dit te gaan veranderen”, menen Monique en Gijs. Lees meer..

The tact of teaching

Over Pedagogical Tact van Van Manen, de Nederlandse versie wordt hierboven beschreven. Lees meer..

Over teacher leadership

Moge een versterkt bewustzijn onder leraren en anderen de opbrengst zijn van dit waardevolle proefschrift van Marco Snoek. Leiderschap door leraren bestaat al en een meer structurele inbedding kan helpen om het Nederlandse onderwijs werkelijk te verbeteren. Daarvoor is werkelijk leiderschap nodig, geen geneuzel op de vierkante millimeter. Van alle betrokkenen, maar vooral van de nu nog te weinig zichtbare beroepsgroep van leraren. Lees dit artikel en dit artikel.

Hester Ijsseling, laat leraren openhartig zijn.

Laat leraren openhartig zijn, dan komt de ziel van het onderwijs weer in beeld. Lees meer..

Terugkeer van de pedagogiek in het beroepsonderwijs

Het lerend vermogen van mbo-instellingen verdient een sterke impuls. Dat stelt Marc van der Meer (Tilburg University). “Condities om te leren zijn niet zomaar gegeven. In het hbo heb je lectoraten die daarin tot bepaalde hoogte in voorzien. In het mbo zie je nu gelukkig de opkomst van practoraten, die kunnen behulpzaam zijn de vraag te stellen waartoe het onderwijs dient.” Lees meer..

Verder verdiepende boeken en artikelen

Titel Auteur
Boek: “Researching lived experience” Maanen, van M
Pols: Je moet op dat moment reageren
https://www.wvbberoepspedagogiek.nl/wp-content/uploads/2019/11/Pols-Je-moet-op-dat-moment-reageren.pdf
Wouter Pols
Dialectia: Op zoek naar rede
https://www.wvbberoepspedagogiek.nl/wp-content/uploads/2019/11/Dialectica-op-zoek-naar-rede.pdf