Je moet op dat moment handelen en weet nooit of je het juiste doet.

-Wouter Pols

OVER ONS

Het werkverband Beroepspedagogiek is een platform dat geïnteresseerd is in de Pedagogiek in het mbo-hbo-onderwijs. Het is een netwerk van ROC’S in Nederland en de Hogeschool Rotterdam dat verbindt, informeert en professionalisering nastreeft. We spreken dezelfde taal vanuit het stille weten van de Pedagogiek; vanuit de geleefde ervaring die de docent meemaakt in de klas. Wij willen daarmee de Pedagogiek weer “op de kaart zetten”. Onderbouwende theorie die we inbrengen is theorie vanuit het Pedagogisch perspectief.

Meer Lezen?

Het werkverband werd opgericht door Piet Boekhoud, oud voorzitter van het Albeda College en lector beroepspedagogiek aan de Hogeschool van Rotterdam (HR). Doel was toen Pedagogiek van het beroepsonderwijs terug op de mbo agenda zetten en het versterken van het pedagogisch handelen van docenten en teams. Zes ROC’s sloten zich aan bij zijn initiatief en een periode van schoolbezoeken en lezingen brak aan waarbij Marja Liefaard van Albeda College Piet ondersteunde. Peén van de publicaties van Piet uit die tijd was ’Pedagogiek als tweede natuur’ en later verscheen op initiatief van onder anderen  Marja ‘PedTalks’. In 2014 werd het lectoraat, na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van Piet overgenomen door Ellen Klatter. Monique van den Heuvel, hoofddocent Pedagogiek en Didactiek aan de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn van de HR had een jaar eerder al het werk van Marja overgenomen. Een nieuwe fase brak daarmee aan waarbij onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Ellen en Wouter Pols. Dit resulteerde in een groot aantal publicaties. Het boek ‘Je moet op dat moment reageren’ werd in januari 2019 gepresenteerd op het afscheid van Wouter.  Daarin schrijft hij onder andere over de onderzoeken bij de aangesloten roc’s  van het werkverband. Op diezelfde dag presenteerden Ellen Klatter en Marc van der Meer hun publicatie ‘Een lerende instelling’ en Monique van den Heuvel introduceerde haar pedagogisch spel ‘Klasse-gesprek’. Zie voor meer informatie hierover het artikel ‘Terugkeer van de pedagogiek in het beroepsonderwijs’ van Science Guide onder ‘Informeren’. De onderzoeken hebben daarnaast geleid tot twee andere producten. Het eerste is ‘Pedagogical empowerment’, een gesprekkencyclus voor teams om pedagogisch handelen te versterken en de leergang ‘Pedagogiek’ van de HR om met docenten verdieping aan te brengen in hun pedagogisch handelen en hen in te leiden in de werkwijze en instrumenten van ‘Pedagogical Empowerment’. Over al deze onderwerpen vind je meer op deze site onder de kopjes inspireren, realiseren en informeren. Voor meer informatie kun je daarnaast contact opnemen via de button ‘contact’. Mooi dat je onze site bezoekt en veel plezier en inspiratie op en met de site. 

WIE zijn wij?

Richting, Reis, Regie en Relaties van het Werkverband Beroepspedagogiek

De Richting

Het werkverband belichaamt de historische verbinding van de nu deelnemende ROC’s aan de ambitie om pedagogiek in het mbo op de agenda te zetten en te houden. De deelnemers hebben met elkaar gemeen dat ze pedagogiek in hun eigen ROC op de kaart zetten, inspireren en realiseren. Wij staan een brede opvatting van pedagogiek voor, waarbij het  anders dan bij klasmanagement en didactische begeleiding  gaat over de normatieve vragen die in het onderwijs gesteld dienen te worden. De pedagogische opdracht in het MBO zit volgens het werkverband in eerste instantie bij de bewustwording en gezamenlijke dialoog rondom de (pedagogische) drijfveren die ten grondslag liggen aan onze interacties met studenten. Vandaaruit geven we individueel en met teams elke keer opnieuw  vorm aan ons onderwijs zodanig dat de student zich gezien en gehoord voelt en tot leren kan komen in zijn groei naar volwassenheid en naar een beginnend responsieve arbeidsdeelnemer.  Door middel van dit werkverband willen we niet alleen elkaar, maar ook niet aangesloten mbo scholen bereiken. We hebben de ambitie om in mbo-land een olievlek te bewerkstelligen. We  baseren ons daarbij op het praktijkgerichte onderzoek van lectoraten, en stimuleren verder praktijkonderzoek en kennisverdieping van/bij/door practoraten.

 

De Reis

Het werkverband is een leergemeenschap waarin we tijdens onze bijeenkomsten de actuele situatie (activiteiten, vraagstukken, uitdagingen, successen) rond pedagogiek in onze respectievelijke ROC’s uitwisselen: hoe doen we het nu en wat kunnen we van elkaar leren? Daarnaast verkennen we samen wat we kunnen betekenen voor anderen om dat ook te delen, bijvoorbeeld via mbo-connect. Vragen die spelen in de sector pakken we graag op en wij leveren graag een bijdrage aan landelijke ontwikkelingen als mbo2030.

 

De Regie

Wat hebben we nodig om zowel de korte als de lange termijn agenda waar te kunnen maken?

 1. Een jaar-agenda: Waar gaan we dit jaar voor en wat gaan we daarvoor doen. Wie hebben we daarvoor nodig.
  • Promotie van leergangpedagogiek van de Hogeschool Rotterdam en het werkverband beroepspedagogiek en het promoten van de gesprekscyclus;
  • (door)ontwikkelen van eigen producten i.s.m. lectoren van Hogeschool Rotterdam (of lectoren van andere hogescholen).
 2. Een aantal vooraf geplande bijeenkomsten, zoveel mogelijk fysiek, met een vast agenda structuur:
  • Elke bijeenkomst is er een “rondje langs de velden” vanuit de actualiteit.
  • De gastheer of gastvrouw brengt iets in waar hij/zij trots op is (best practice), of wat spannend is en waar uitdagingen zitten (een vraag of dilemma). Er ontstaat hierover een uitwisseling.
  • Reflectie (wat hebben we bereikt tot nu toe) op en afspraken (wat staat ons te doen) m.b.t. onze jaar-agenda
 3. We plannen een nog nader af te spreken aantal (we denken nu aan 4 – 6) overlegmomenten per (school)jaar in, waarvan 2 keer onderzoek specifiek wordt geagendeerd. Bij deze bijeenkomsten concentreren we ons op onderzoek waar je als mbo-veld iets aan kunt bijdragen en waar je – ook op het moment dat het onderzoek loopt – iets aan hebt. Wij gaan daarbij uit van ‘onderzoekende professionaliteit’ en ‘participatief onderzoek’.
 4. We breiden de teams-tegel uit voor vergaderingen en documenten en het uitwisselen van belangrijke data.
 5. Na elke bijeenkomst is er een korte nieuwsbrief die we verspreiden binnen de aangesloten instellingen en wordt gepubliceerd op de website (voorstel)

 

De Relatie met de kennisinfrastructuur

In het kenniscentrum ‘talentontwikkeling’ van de Hogeschool Rotterdam werkt een aantal lectoren aan onderzoek naar onderwijspraktijk vanuit verschillende invalshoeken. Twee van hen, Ellen Klatter en Carlos van Kan, hebben een directe relatie met het werkverband pedagogiek evenals Hester IJsseling van de Thomas More Hogeschool.

 

Omdat het werkverband pedagogiek primair gericht is op de mbo onderwijspraktijk, en het eigenaarschap van het werkverband bij het mbo ligt, bepalen wij de koers en de visie van het werkverband: van praktijkvraag naar praktijkoplossing, waarbij mbo (practoren), hbo (lectoren) en universiteiten (hoogleraren) verbonden zijn.

 • We kunnen lectoren op het spoor zetten van te onderzoeken praktijkvragen. We kunnen handelingsverlegenheidsituaties, praktijkproblemen en onderzoeksthema’s benoemen voor practoren waarbij we in het onderzoek uitgevoerd door/onder leiding van lectoren een gemeenschappelijke kennisbasis vinden.
 • De lectoren willen en kunnen ook zeker gebruik maken van ons netwerk voor hun praktijkgericht onderzoek. Graag ook zouden we samenwerken om met elkaar betrokken te zijn in participatief onderzoek om de pedagogische professionaliteit te stimuleren. We willen bevorderen dat onze docent-onderzoekers terecht kunnen bij/in onderzoekswerkplaatsen / kenniskringen van de lectoren. We zijn op weg naar een onderzoekswerkplaats (teaching and learning center) met de Hogeschool Rotterdam.
 • We weten dat de lerarenopleiding zich ook wil verhouden tot wat er in het mbo gebeurt. We kunnen als werkverband bijdragen aan een verbetering van de aansluiting tussen de lerarenopleiding en het mbo.

 

 

Leden werkverband ( d.d. 15 maart 2022):

Albeda College

Alfa College

Da Vinci College

Friesland College

Leijgraaf/Koning Willem 1 College

Noorderpoort College

"Eindelijk gaat het over iets waar het eigenlijk om gaat."

deelnemer aan de pedagogische gesprekken met Wouter Pols